32

نظر بهادر خویشکی ونصیب خان شیرانی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 نظر بهادر خویشکی 

از صاحب منصبان مشهور عصر شاه جهان است که در قسوز پنجاب نشو و نما یافت و در رجب (۱۰۳۷ه‍) بمنصب هزار و‌پانصدی رسید و در میدانهای متعدد دلاوری های خارق العاده نشان داد و در سال (۱۰۵۶ه‍) برتبۀ سه هزاری ازتقاء یافت وی در قشون کشی های شاه جهان به بلخ و بدخشان و قندهار شرکت داشت، و در سال (۱۰۶۰ه‍) رتبه اش به چهار هزاری ترقی کرد و شخص متدین و منصفی بود که بسال (۱۰۶۲ه‍) در لاهور از جهان گذشت (۵۵)

 نصیب خان شیرانی 

بعد از جلوس شاه جهان به خلعت و منصب هزاری و هفتصد سوار نائل آمد و از رجال حربی آن دور است (۵۶)