32

سعادت علی بدخشی سلیم خان کاکړ

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 سعادت علی بدخشی 

از امرای هزاری دربار اکبر است که بعد از (۹۵۰ه‍) می‌زیست(۳۱).

 سلیم خان کاکړ 

در حدود (۹۵۰ه‍) زنده بود، و در هند بدربار اکبر منصب هزاری داشت(۳۲)