32

ظهیرالدین محمد بابر مؤسس سلطنت گورگانی هند

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند ، فصل فصل اول

مؤسس شاهنشاهی گورگانی ها در هند شخصی بود، که محمد بابر نام داشت ، وی پسر عمر شیخ میرزا پادشاه اندجان و فرغانه بود، این پادشاه یکی ازان شاهزادگان تیموری است، که در عهد حیات پدرش سلطان ابو سعید میرزا، هم سمت حکمرانی داشته، و‌پدرش هم بدو نسبت. به تیمورگورگانی فاتح مشهور آسیا میرسد، بدینموجب:ابو سعید ولد سلطان محمد میرزا ولد میرانشاه ولد تیمور گورکان (۱). بابر در فرغانه از بطن قتلق نگار خانم (۲) دختر یونس خان فرمانروای مغولستان بروز ۶ محرم سنه ۸۸۸ ه‍ مطابق به ۱۴ فروری ۱۴۸۳ ع متولد و طوریکه ابا به چنگیز مشهور نسبت داشت، مادرش نیز بسلسلۀ چغتای پسر دوم به چنگیز می‌رسید.پدر بابر روز دو شنبه چهارم رمضان (۸۹۹ه‍=۹جون ۱۴۹۴ع) از بام کبوتر خانه افتاده و جهان را پدرود گفت، یکروز بعد سه شنبه ۵رمضان همان سال شهزادۀ کوچکی بسن یازده سالگی در اندرجان از طرف امراء بشاهی برداشته شد و وی را ظهیر الدین محمد بابر نامیدند که بعدها این شخص یکی از شهنشاهان بزرگ آسیا گردید و در هند سلسلۀ شاهنشاهی بزرگی را شالوده نهاد.