32

رجال حربی و اداری (پ)(ت)(ج)

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 پردل خان 

نامش پیرا و پسر دلاور خان بړېڅ بود که در (۱۰۴۱ه‍) ۲۱ شوال به خطاب پردل خان بمنصب هزاری و چهار صد سوار مقرر و در (۱۰۴۳ه‍) به رتبۀ هزاری هزار سوار ترفیع شد (۱۱)

پیر خانه میاڼه 

در عصر شاه جهان منصب هزاری هشتصد سوار داشت و بسال (۱۰۴۴ه‍) در احمد آباد هند وفات یافت(۱۲).

 ترخان میاڼه 

بعد از جلوس شاه جهان بمنصب هزاری و شش صد سوار مقرر گردید(۱۳)

 جلال کاکړ 

ولد دلاور خان کاکړ و برادر جمال خان بود،که در سال (۱۰۳۷ه‍) باضافه پانصد سوار ترفیع و در سال (۱۰۳۹ه‍) هر دو برادر با سعید خان در پشاور ماموریت عسکری داشتند(۱۴).

 جمال نوهانی 

از قوم(لواڼی ) افغان ودر عصر جهانگیر و شاه جهان منصب هزار و پانصد،پانصد سوار داشت(۱۵).

 جهان خان کاکړ 

در عصر شاه جهان رتبۀ هزاری و چهار صد سوار داشت (۱۶).