32

غیوری کابلی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند


 در کابل از ملازمان شهزاده محمد حکیم بشمار میرفت، بعد از وفاتش بهند رفت و بدربار اکبر رسید و در آنجا در یکی از معارک از جهان رفت، شاعر خوبی است ازوست(۱۷۰)

شوق چون ره بران در اندازد 

رسم باز آمدن بر اندازد 

که ازان طره در دهد تاری

که بزنار کافر اندازد