ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
نوشته های آرامی یا قدیمترین آثار خط در افغانستان تاریخی تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون ادبیات عبدالحی حبیبی
نوشته های خط براهمی تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون ادبیات عبدالحی حبیبی
نه ام لائق که من رویت ببینم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
نهال پر ثمر باشی گل من دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
نیت خیر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
نیروی سخنوری و قدرت ادبی نگاهی به سلامان و ابسال جامی ادبیات عبدالحی حبیبی
وصف نیکوان دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وصل و هجر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وفاداری دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وفره یانت ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
وندیداد ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
هجوم خزنده لغات و کلمات ایرانی در زبان دری گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
هر چیزیکه دارم همه از ان تو باشد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر دلی که از تیر مژگان نکویان خون شود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر دلی که از عشقت داغ الفتی دارد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر کر داغ بر جگر نبود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر گلرخی بر سر من ناز می کنند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هرات فرهنگي اغيزې پر ايشيا باندي پښتو مقالات ادبیات عبدالحی حبیبی
هراویتی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
هرکی عاشق شد جگر خون و پریشان می شود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
Total articles: 640