ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
مناجات دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
منظومه بر وزن مثنوی مولانا از بلخ تا قونیه ادبیات خلیل الله خلیلی
منم که سایۀ من فرش زیر پای من است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
موږ نوی او مترقی ادب به څنگه وي ؟ پښتو مقالات ادبیات عبدالحی حبیبی
مه نو دیده شد عید است فردا روز داران را دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
مهتاب جهانتابی و خرگاه زدۀ باز دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
مهجوری دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مهد پيدايش و پرورش زبان دری گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
می نمائی آشنا ساده روی نام تو چیست دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ناز خوبان دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
ناز و عتاب دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
ناز و نیاز دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
ناز و نیاز عاشق و معشوق دیده ام دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ناشناس نیلگون کمان ادبیات زمان ستانیزی
ناله شبگیر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
نالۀ جدایی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
نام خدا پو سرو بقامت رساستی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ناهمگونی های نسخه ها کشف شاهنامه قبل از دورۀ مغل ادبیات عبدالحی حبیبی
نتیجه ششم ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
نثر دری نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
Total articles: 651