ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ناز و عتاب دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
ناز و نیاز دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
ناز و نیاز عاشق و معشوق دیده ام دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ناشناس نیلگون کمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
ناله شبگیر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
نالۀ جدایی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
نام خدا پو سرو بقامت رساستی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ناهمگونی های نسخه ها کشف شاهنامه قبل از دورۀ مغل ادبیات عبدالحی حبیبی
نتیجه ششم ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
نثر دری نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
نثر دوره سامانی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
نثر فارسی در دورۀ غزنوی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
نثر فنی نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
نثر یک تفسیر فارسی نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
نخسیتن سخن سرایان فارسی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
نخل هنر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
ندارد کس بزیر چرخ دورانیکه من دارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ندارم روزه گر دارم ترا چه؟ دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ندانستم هزار افسوس قدر زندگانی را دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
نرگس جادو دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 640