ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
کتابهای دستور زبان در هند گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
کتب قرن هفتم ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
کتیبه های زبان رسم الخط یونانی تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون ادبیات عبدالحی حبیبی
کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آوری دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
کمال انسانی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
کو شراب کهنی تا برد از هوش مرا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
کوهکن را کوهکنی بار سنگین بوده است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
کی باعمال خود نظر دارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
کی را دیشب ندانم یاد کردم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
کیست تا از من بپوید اینقدر دلدار را دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
گاتها ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
گذشت روزگار دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
گر برق جلوه اش بزلیخا نمیرسید دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
گر بکابل چنین لیلی و شی پیدا شود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
گر بهشتم سزد وصل نکویانم بس است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
گر شود زاهد دچار ساز پر جوش رباب دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
گردکان بزازی نشسته ماه سیما بود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
گردی جانب رویت ببینم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
گرفتاری دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
گریز یار دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 640