نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- بنایی آثار هرات مردم
- بنایی هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- بیدار بیت الامانی دوم ب آثار هرات مردم
- بیدلی آثار هرات مردم
- پریشان سوم پ آثار هرات مردم
- تاریخ ادبی یا عالم شعر و شاعری آثار هرات ادبیات
- تسلیم چهارم ت آثار هرات مردم
- تشریح جغرافیایی شهر دوم آثار هرات جغرافیه
- تشکر و خاتمه آثار هرات مآخذ و منابع
- تمت الكتـاب به عون الملک الوهاب آثار هرات مآخذ و منابع
- تولک و فرسی چهارم آثار هرات جغرافیه
- جبلی آثار هرات مردم
- جلالی و سیه موی پنجم ج آثار هرات مردم
- جنتی آثار هرات مردم
- جنونی آثار هرات مردم
- چقچران و جوند چهارم آثار هرات جغرافیه
- چهار باغ دوم آثار هرات جغرافیه
- حاجی پنجم ح آثار هرات مردم
- حاذق پنجم ح آثار هرات مردم
- حاكى پنجم ح آثار هرات مردم
Total articles: 187