138

تشریح جغرافیایی شهر

از کتاب: آثار هرات ، فصل دوم

شهر هرات ، مساحت سطحیۀ آن به یک کیلومتر مربع ، بالغ میشود به (۶۲) درجه و (۲۰) دقیقه طول شرقی و (۳۴) درجه و (۴۵) دقیقه عرض شمالی واقع است به شکل مربع و منتظمی نهاده شده و به (۱۴۵) برج و دو شیرازه و یک خندق بزرگ محاط است. این شهر به (۴) حصه مستقیم تقسیم میگردد :

اول: محله قطبچاق که از طرف شمال و دروازه ملک شروع و به چهار

سوق منتهی میشود .

درین محله (۳۰) در بند مسجد خورد و کلان و سه کاروان سرا وسه حمام و (۱۵) حوض عمومی و (۱۰۰) حوض خصوصی با (۶۷۶) حویلی و (۴۵۵) دکان و (۳۲)، برج واقع است.

دوم: محله خواجه عبداللہ مصری که بازار خوش در آن حصه واقع بوده و این بازار از طرف مشرق شهر شروع و بچار سوق انجام می یابد.

۱۲مسجد ۲ تیمچه ، ۲ حمام ، ۲عوض کلان و (۴۰۰) حوض خورد با (۷۴۰) حویلی و سه صد دکان و ۴۲ برج در آن حصه واقع است.

سوم: محله بردرانی ها و بازار عراق که از طرف غرب آغاز و به

چار سوق وصل میگردد .

درین محله ۲۰مسجد ۲ کاروان سرا ، ۱ تیمچه ، ۴ حمام ، ۱۱حوض کلان، صد حوض خورد ۷۰۷ حویلی و ۳۶۷ دکان و ۲۸ برج واقع

است . 

چهارم : محله برج خاکستر که بازار کندهار در آن واقع و از طرف جنوبی شهر شروع شده به چهار سوق میرسد.

درین حصه ۲۰ مسجد (۱۰) کاروان سرای ، ۶ قیمچه ۶ حمام و (۱۰۳) حوض عمومی و خصوصی و (۶۶۲) حویلی (۳۳۸) دکان موجود

میباشد.