138

جنونی

از کتاب: آثار هرات

امیر علی شیر در تذکرهٔ خود جنونی را از اهل هرات ثابت نموده میگوید که در هزل و هجا دستگاه بلندی داشته و با حافظ شربتى منازعات مطولى نموده است و شربتی را به قصیده ای هجو نموده که از نهایت شیرینی شربت دهان عموم گردیده بود.

 این بیت را از ایشان نقل مینماید


ای اهل جنون را به کمند تو زبونی

ز آن روی در این حلقه زبون است جنونی


در هراتی بودن جنونی سندی از قول امیر علی شیر بهتر پیدا نمیشود.