138

جنتی

از کتاب: آثار هرات

امیر علی شیر جنتی را از شعرای هراتی شمرده میگوید طبع او بد نبوده اما فطرتی ساده و طبعی پرجنون داشته است. نوایی این بیت را از او نقل

نموده است.

به میخوردن چو ساقی ساغر میرا دهن پوشد

چه شد کو را به سرپوش سواد چشم من پوشد