نویسنده و شاعر
Writer and Poet
(PDF) (HTML)
129
صالحه واهب واصل
Saleha Waheb

مروارید گمشده


مضمون مجموعه دسته بندی
- آب حیوان مروارید گمشده شعر
- آبلۀ پا مروارید گمشده شعر
- آتش بربادی مروارید گمشده شعر
- آخرین نفس مروارید گمشده شعر
- آرزوی دل مروارید گمشده شعر
- آزادی مرگ مروارید گمشده شعر
- آسمان دل مروارید گمشده شعر
- آفتاب مروارید گمشده شعر
- آفریدگار مروارید گمشده شعر
- آه سرد مروارید گمشده شعر
- آه و افسوس مروارید گمشده شعر
- ا بردی زمن تاب و تب ای لعبت زیبا مروارید گمشده شعر
- اِنکار مروارید گمشده شعر
- اختیار زندگی مروارید گمشده شعر
- اختیار صبر مروارید گمشده شعر
- از بهردیدن تو به چشمم نظر کم است مروارید گمشده شعر
- اشعۀ امید مروارید گمشده شعر
- اصالت مروارید گمشده شعر
- اقرار عجز مروارید گمشده شعر
- الماس شش رخه مروارید گمشده شعر
Total articles: 84