129

آه سرد

از کتاب: مروارید گمشده ، غزل
05 February 2016


‫ز چاک سینۀ داغیده آهِ سرد بخیزد‬‬

‫گر از نسیم سحر گاهی بوی درد بخیزد‬‬


‫چراغ عشق شود در دلم ز حسن تو روشن‬‬

‫دمی که تیر نگاه تو بر نَبَرد بخیزد‬‬


‫تپد به خون و بریزد ز سینه در کف پایت‬‬

‫اگر ز کلبۀ دل ناله های سرد بخیزد‬‬


‫ز فیض پرتوت ای ماه، نور فشان شود این دیر‬‬

‫گمان مدار که خورشیدِ سرخ و زرد بخیزد‬‬


‫سیاه میشود و ناپدید و تیره و تاریک‬‬

‫اگر برابرت این ماه کوچه گرد بخیزد‬‬


‫چه تازه تازه جوان است داغ سینۀ «واهِب»‬‬

‫چو جوهری که ز سنگلاخِ لاجورد بخیزد‬‬ ‬