129

آفریدگار

از کتاب: مروارید گمشده ، غزل
05 February 2016


ای بر دلم نشسته چی خوش آرمیده ئی

عشقت به جانم همچو خدا آفریده ئی


آئینۀ حباب مرا میکشد ببر

از رنگ بیخودی که به جانم چکیده ئی


ای آفتاب در نظرم جلوه ای مدار

کز خاک پای دلبر من سر کشیده ئی


ای بی نیاز آئینه گشتم ز جلوه ات

برگو که از چی عالمی بر من رسیده ئی


ای شأن نام، گم شدی در گوشۀ عدم

وی نور دیده چی ز نظر ها رمیده ئی


دیگر ترا ، ترا و مرا من نگفته اند

تا روح خویش در تن و جانم دمیده ئی


«واهِب» ترا به بزم نکویان نیاز نیست

تا چون کمان به سجدۀ پایش خمیده ئی