نویسنده و شاعر
Writer and Poet
(PDF) (HTML)
129
صالحه واهب واصل
Saleha Waheb

مروارید گمشده


مضمون مجموعه دسته بندی
- زخم محراب مروارید گمشده شعر
- ای نهان از دیده در تن روح سبحانی مرا مروارید گمشده شعر
- آبلۀ پا مروارید گمشده شعر
- شکست قمر مروارید گمشده شعر
- فقر مروارید گمشده شعر
- فراق مروارید گمشده شعر
- مدهوش هجر مروارید گمشده شعر
- شمع عالم تاب مروارید گمشده شعر
- آفتاب مروارید گمشده شعر
- شکست عقل مروارید گمشده شعر
- بمیرم مروارید گمشده شعر
- برقصم مروارید گمشده شعر
- گفتا، گفتم مروارید گمشده شعر
- بیدل مروارید گمشده شعر
- ترس بزرگ مروارید گمشده شعر
- خورشید عیان مروارید گمشده شعر
- جستجوی تو مروارید گمشده شعر
- تعبیر راز مروارید گمشده شعر
- جذبه مروارید گمشده شعر
- نور حقیقت مروارید گمشده شعر
Total articles: 84