مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا امانی راگ هزره موسیقی
- آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا بانو راحله راگ هزره موسیقی
- آب بقا کجا و لب نوش او کجا نجیم نوابی راگ هزره موسیقی
- آب را ندیده موزه کشیدم بکتاش جویا راگ هزره موسیقی
- آبی جان صدقه سر تو الهه سرور راگ هزره موسیقی
- آپ کو دیکهـ کر: دیکهتا ره گیا ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- آپ کی نظروں نے سمجها ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- آتش از سوز دلم در سوختن آید هنوز زمزمه شب هنگام راگ هزره موسیقی
- آتش است اندر دل پیمانه آخر آب نیست ناشناس راگ هزره موسیقی
- آتشى بجانم زد دزديده نگاه تو بشيرعاصم راگ هزره موسیقی
- آج پھر تم پہ پیار آیا ہے گل پاڼه راگ هزره موسیقی
- آخ جگری دیگری زلیخا راگ هزره موسیقی
- آخر ای دریا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آخر ای مه هلاک شد دل من احمد ولی راگ هزره موسیقی
- آخر به پای عشق تو دل پیر میشود فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- آخر ترا من ساختم نسرین حمیدی راگ هزره موسیقی
- آخر ترا من ساختم راحیل یوسفزی راگ هزره موسیقی
- آخر دلم زدست تو دیوانه میشود شبانه مهریار راگ هزره موسیقی
- آخرین شام آشنایی ما احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آدم بلی بوری عاشق هوشيار هنرمند ناپیدا راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540