42

آبی جان صدقه سر تو

از کتاب: راگ هزره ، فصل الهه سرور ، بخش ،
الهه سرور

آبی جان صدقه سر تو
فدای چشمای تر تو
دل مه شونه همیشه
گل گوشه ی چادر تو