مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
42
متین حمیدی
Matin Hamidy