42

آخر ترا من ساختم

از کتاب: راگ هزره ، فصل نسرین حمیدی ، بخش ،
نسرین حمیدی

آخر ترا من ساختم بیچاره و شیدای خود
از یک نگاه میسازمت دیوانه و رسوای خود

گفتم برو از کوه من آخر فراموشم بکن
ورنه ترا عشقم کند آواره صحرای خود

آخر ترا من ساختم بیچاره و شیدای خود
از یک نگاه میسازمت دیوانه و رسوای خود

عشق مرا از دل بکش بنگر سراپا آتشم
گفتم کباب ات میکنم در آتش سودای خود

آخر ترا من ساختم بیچاره و شیدای خود
از یک نگاه میسازمت دیوانه و رسوای خود