42

آتشى بجانم زد دزديده نگاه تو

از کتاب: راگ هزره ، فصل بشيرعاصم ، بخش ،
بشيرعاصم

آتشى بجانم زد دزديده نگاه تو
ميكشد مرا آخر چشمان سياه تو....
آتشى بجانم زد دزديده نگاه تو

قلب ناتوانم را زاندمی که دوزدیدی
گشته ام پریشان و بربادو تبای تو
ميكشد مرا آخر چشمان سياه تو....
آتشى بجانم زد دزديده نگاه تو