42

آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا

از کتاب: راگ هزره ، فصل امانی
امانی

آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا
آ لیلی لیلی شمع محفل ها
درعاشقی صبروتحمل باید
روزی مجنون دربر لیلی آید
آ مجنونم شو تنها
آ لیلی ام شو زیبا
مرا در شهر رسوا کردی ای نگار من
روانم سوی صحرا کردی ای نگار من
چون مجنون فرستادی به آمو ای نگار من
جدا از خلق دنیا کردی آخر ای نگار من
آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا
آ لیلی لیلی شمع محفل ها
درعاشقی صبروتحمل باید
روزی مجنون دربر لیلی آید
مرا از دوریت بیمار کردی ای نگار من
به بالینم فگندی خار کردی ای نگار من
به من عهد محبت بسته بودی ای نگار من
چرا ای بی وفا انکار کردی ای نگار من
آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا
آ لیلی لیلی شمع محفل ها
درعاشقی صبروتحمل باید
روزی مجنون دربر لیلی آید