42

آدم بلی بوری عاشق هوشيار

از کتاب: راگ هزره ، فصل هنرمند ناپیدا ، بخش ،
هنرمند ناپیدا

آدم بلی بوری عاشق هوشيار

منه مردم آدمه موگه زوار

اگر درشی بوگی مَنده نباشی

سری قار موگویه جور بَشی بیرار

ده‌‌‌‌ بالا مِروی شَـو مِکونی یار

گمانم دیلبری نَو مِکونی یار

اگه میلی دیلت ده‌‌‌‌ عاشقی نیست

بَچی گوشتای مره آو مِکونی یار

خانه ده‌‌‌‌ پای کِجه ما بلی خور

پکَی شی کج و پیجه ما بلی خور

ده‌‌‌‌ قدی هم قُراقون خُو یگانه

پری ده‌‌‌‌ پیش شی هیچه ما بلی خور

اَلَی گُونو ده‌‌‌‌ اینجَه ده‌‌‌‌ عذابوم

میانی آتیش و دریای آبوم

خدای جانیم مره آزره رسانی

برای هم قُراقون خُو کبابوم