42

آخ جگری دیگری

از کتاب: راگ هزره ، فصل زلیخا ، بخش ،
زلیخا

آخ جگری دیگری
آخ جگری دیگری
اما زاین دل بی خبری
جگری دیگری
من کوه به کو

وقتی زمن میروی
باغ دلم پرپرمیشود
این قفس تنگ دلم
...