42

آخر به پای عشق تو دل پیر میشود

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرهاد دریا ، بخش ،
فرهاد دریا

آخر به پای عشق تو دل پیر میشود
هر چند طفل اشک زمینگیر میشود

تار نگه به سوزن مژگان چو میکشم
هر بخیه یی به دل بزن چیر میشود

نقشی بزن بر آیینه ای دل همین دمم
فردا مگو که سایه ای تسویر میشود