42

آتش از سوز دلم در سوختن آید هنوز

از کتاب: راگ هزره ، فصل زمزمه شب هنگام ، بخش ،
زمزمه شب هنگام

آتش از سوز دلم در سوختن آید هنوز
وز گداز سینه ام بوی وطن آید هنوز
سینۀ میهن پرستان مظهر عشق خداست
نالۀ توحید زین نای گهن آید هنوز
باز بر صدر چمن ای ابر نیسان نهره زن
کز نوایت صد گلستان در سخن اید هنوز
بیجهد ای باغبان هردم مگو که آمد بهار
زین غمستان ناله درد و مهن آمد هنوز