42

آخر دلم زدست تو دیوانه میشود

از کتاب: راگ هزره ، فصل شبانه مهریار ، بخش ،
شبانه مهریار

آخر دلم زدست تو دیوانه میشود
از هرچی جز خیال تو بیگانه میشود
فردا نیاز عشق من و ناز حسن تو
در روزگار قصه و افسانه میشود
هر سوز عشق و هر گل سودای وصل تو
بر دور خاطرات غم پروانه میشود
آخر دلم ز دست تو دیوانه میشود
از هر چی جز خیال تو بیگانه میشود