42

آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا

از کتاب: راگ هزره ، فصل بانو راحله
بانو راحله

آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا
آ لیلی لیلی شمع محفل ها
درعاشقی صبروتحمل باید
روزی مجنون دربر لیلی آید
آ مجنونم شو تنها
آ لیلی ام شو زیبا
دو زلفانت بود تار ربابم ای نگار من
چه می خواهی ازین حال خرابم ای نگار من
تو كه با ما سر یاری نداری ای نگار من
چرا هر نیمه شب آیی به خوابم ای نگار من
آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا
آ لیلی لیلی شمع محفل ها
درعاشقی صبروتحمل باید
روزی مجنون دربر لیلی آید
شب که با تو بودم یاد از آن شب ای نگار من
شب که بیتو بودم داد از آن شب ای نگار من
شب که لیلی از مجنون جدا شد ای نگار من
فغان وناله و فریاد از آن شب ای نگار من
آ لیلی لیلی لاله ئی صحرا
آ لیلی لیلی شمع محفل ها
درعاشقی صبروتحمل باید
روزی مجنون دربر لیلی آید