مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- ابر می بارد و من می شوم از یار جدا ناشناس راگ هزره موسیقی
- ابر سيه کشيده موی تو بر ورق بلور روی تو ساربان راگ هزره موسیقی
- ابر سيه کشيده موی تو بر ورق بلور روی تو میرمن پروین راگ هزره موسیقی
- اب کے نه ساون برسے ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- اب کی هـم بچهـڑی تو شـاید ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- اب اگـر آو تـو جـانـی کـی لئی مت آنا ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ا ي غريب آشنا رویا دوست راگ هزره موسیقی
- ا ی واه گل من استاد امیر محمد راگ هزره موسیقی
- ا ـ ن ـ ن ـ ا ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- آیه مژگان عظیمی راگ هزره موسیقی
- آی مردم آخر ای مردم داود سرخوش راگ هزره موسیقی
- آی نباشم که صدایت کنم نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- آهیسته برو، وحید آواز راگ هزره موسیقی
- آهنگهای ماندگار آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- آهنگ زندگی، خواند به گوش من احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آهنگ ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- آهسته برو، ماه من آهسته برو احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- آهسته برو، ماه من آهسته برو احمد ولی راگ هزره موسیقی
- آهسته برو، ماه من آهسته برو ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- آهسته برو ساربان راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540