42

آهسته برو، ماه من آهسته برو

از کتاب: راگ هزره ، فصل ظاهر هویدا ، بخش ،
ظاهر هویدا

این قافله عمر عجب می گذرد
آهسته برو، ماه من آ هسته برو
دریاب دمی که با طرب می گذرد
آهسته برو، ماه من آ هسته برو
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
آهسته برو، ماه من آ هسته برو
پیش آر پیاله را که شب می گذرد
آهسته برو، ماه من آ هسته برو
آهسته برو، سرو روان آهسته برو
آهسته برو،دختر خان آهسته برو

ای چـــرخ فلک خـــرابی از کینه تــــوست
بیـــدادگـــری شیــوه دیــرینه تـــــــــــوست
ای خــــــاک اگـــــر سینـــــه تـــو بشکافنـد
بس گــــوهـــر قیمتی در سینـــــــه تــوسـت