42

اب اگـر آو تـو جـانـی کـی لئی مت آنا

از کتاب: راگ هزره ، فصل ترانه های خارجی با ترجمه دری ، بخش ،
ترانه های خارجی با ترجمه دری

واز: جگجیت سـنگهـ
سـرودپرداز: جـاوید اختر
برگـردان: س س

اب اگـر آو تـو جـانـی کـی لئی مت آنا
صرف احسـان جتانـی کـی لئی مت آنا
مـین نـی پلکـون په تمـنائین سجـا رکهـی هـی
دل مـین امـید کـی سـو شـمعین جلا رکهـی هـی
یه حسـین شـمعین بجهـانـی کـی لئی مت آنا
پیار کـی آگ مـین زنجیرین پگهل سکتی هـین
چاهـنـی والون کـی تقدیرین بدل سکتی هـین
تم هـو "بی بس"، یه بتانـی کـی لئی مت آنا
اب تم آنا جـو تمـهـین مجهـ سـی محبت هـی کـوئی
محهـ سـی ملنـی کـی اگـر تم کـو بهـی چاهت هـی کـوئی
تم کـوئی رسم نبهـانـی کـی لئی مت آنا


اکنون اگـر مـی آیی، برای واپس رفتن مـیا
نـیز تنهـا برای احسـان فـزودن مـیا
آرزوهـا را بر فـراز مژگان آراسـته ام
یکصد شـمع امـید را در دل افـروخته ام
برای فـروکشـتن اینهـمـه آتش خـوشـنمـا مـیا
اگـر مـی آیی، برای واپس رفتن مـیا
تنهـا برای احسـان فـزودن مـیا
زنجیرهـا مـیتـوانند در کـوره عشق آب شـوند
سـرنوشـتهـای آرزومـندان مـیتـوانند دگـرگـون شـوند
برای گفتن اینکه "ناگزیریهـایی دارم"، مـیا
اگـر مـی آیی، برای واپس رفتن مـیا
تنهـا برای احسـان فـزودن مـیا
بیا، بیا، اگـر هـیچ دوسـتم داری، بیا
اگـر هـوای دیدنم را به سـر داری، بیا
وگـر برای پاسـداری از "رسم زمـانه" بـاشـد، مـیا
اگـر مـی آیی، برای واپس رفتن مـیا
تنهـا برای احسـان فـزودن مـیا