42

آهسته برو، ماه من آهسته برو

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

ای چرخ فلک خرابی از کینه ی تست
بس گوهر قیمتی که در سینه ی تست
آهسته برو، ژسرو روان آهسته برو
امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
آهسته برو، ماه من آهسته برو
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
آهسته برو، دختر خان آهسته برو
من عشق به آن ذات الاهی دارم
آهسته برو، ماه من آهسته برو
در قلب خودم صدق و صفایی دارم
آهسته برو، ماه من آهسته برو

امشب تو ز خانه ی پدر گشتی جدا
آهسته برو، ماه من آهسته برو
پرورد تو را به خون دل مادر تو
آهسته برو، ماه من آهسته برو
بسپرد تو را به دست تقدیر به خدا
آهسته برو، ماه من آهسته برو

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست

آ هسته برو، ماه من آهسته برو
سروی روان آهسته برو
شاه دوران آهسته برو