42

آهنگ زندگی، خواند به گوش من

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

آهنگ زندگی، خواند به گوش من
رو سوی عشق کن که ترا فرصت اندک است

در پهنه ی جهان، مشت غبار من
غير از هوس قلمرو ديگر شناخته است

چيزی به نام دل، بودست گوييا
از چشم انتظار فلک افتاده است