42

اب کے نه ساون برسے

از کتاب: راگ هزره ، فصل ترانه های خارجی با ترجمه دری ، بخش ،
ترانه های خارجی با ترجمه دری

آواز: لتا منگیشکر

اب کے نه ساون برسے
اب کے برس تو برسیں گے انکهیاں

جانے کیسے اب کے موسم بیتے
بیتے گی جو تیرے بن وه کم بیتے
تیرے بنا ساون سونی
تیرے بنا اب تو یه من ترسے
اب کے نه ساون برسے
اب کے برس تو برسیں گے انکهیاں

جانے کب آئے دن، دن ڈهل جائے
تیرے بن انکهیوں سے رات نه جائے
تیرے بنا رات نه جانے
تیرے بنا اب تو یه دن ترسے
اب کے نه ساون برسے
اب کے برس تو برسیں گے انکهیاں
1977

در این بهار باران نیاید
امسال چشمها خواهند بارید

موسم [گل] چگونه سپری میشود؟ نمیدانم
ور بگذرد بیتو، بیتو آنهم به کندی گذرد
بیتو بهار پژمرده
بیتو این "دل" درد میکشد

در این بهار باران نیاید
امسال چشمها خواهند بارید

روز کی آید و چگونه رود؟ نمیدانم
بیتو شب از چشمها نمیکوچد
بیتو شب میپاید
بی تو اینک "روز" درد میکشد

در این بهار باران نیاید
امسال، چشمها خواهند بارید