42

آهنگ

از کتاب: راگ هزره ، فصل ترانه های خارجی با ترجمه دری ، بخش ،
ترانه های خارجی با ترجمه دری

تو میخواهی بروی، من برتر میدانم بپرم
گاهی که تو میگویی، من میخواهم بسرایم
تو ریشه میدوانی، من باید پرواز بکنم
ما خاموشی گرداگرد مانرا سکوت نمودیم
عشق در کجا مانده است؟

من خویشتن را جوان مییابم و تو خویش را سالخورده
چنانچه می افتیم، استواری نداریم
بایستی حرکت نماییم
من "برای" آن استم و تو "خلاف" آن

ما به راههای جداگانه میرویم
قلب من تندتر از قلب تو میزند
قلب مان دیگر یکجا نمیزند
به تنهایی روشنتر میرخشیم
شاید باید چنین باشد

قلب من تندتر از قلب تو میزند
قلب مان دیگر یکجا نمیزند
به تنهایی روشنتر میرخشیم
شاید باید چنین باشد
دم دم دم دم دم دم دم

نیاز در بندمانده یی استیم که هربار بیشتر میسوزد
و دیگر نمیپرسم
چه ما را میپیونداند ویا میگسلاند
زیرا میدانم که هنوز در یک دایره حرکت میکنیم
باید نفس بکشیم، دوباره رشد نماییم
تا که پوستهای کهنه بترکند
و در آنجایی که با خودمان بربخوریم
میان زندگی افتیم

ما به راههای جداگانه میرویم
قلب من تندتر از قلب تو میزند
قلب مان دیگر یکجا نمیزند
به تنهایی روشنتر میرخشیم
شاید باید چنین باشد

آزادت میکنم
دوستت خواهم داشت
پاره یی از من مانده ای
آزادت میکنم
دوستت خواهم داشت
آزاد ـ دوستت خواهم داشت

اوه، قلب من تندتر از قلب تو میزند
قلب مان دیگر یکجا نمیزند
به تنهایی روشنتر میرخشیم
شاید باید چنین باشد
شاید باید چنین باشد
شاید باید چنین باشد
چنین باشد، چنین باشد، چنین باشد
دم دم دم دم دم دم دم دم

„Auf anderen Wegen“, von Andreas Bourani

Du willst gehen, ich lieber springen
Wenn du redest, will ich singen
Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen
Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen
Wo ist die Liebe geblieben

Ich fühl' mich jung und du dich alt
so fallen wir um, uns fehlt der Halt
Wir müssen uns bewegen
Ich bin dafür, du dagegen
Wir gehen auf anderen Wegen

Mein Herz schlägt schneller als deins,
sie schlagen nicht mehr wie eins
Wir leuchten heller allein,
vielleicht muss es so sein

Mein Herz schlägt schneller als deins,
sie schlagen nicht mehr wie eins
Wir leuchten heller allein,
vielleicht muss es so sein
dam dam dam dam dam dam

Sind ein festgefahrenes Ritual, das immer stärker brennt
und ich frage nicht mehr nach,
was uns verbindet oder trennt,
weil ich weiß, wir fahren weiter im Kreis
Wir müssen atmen, wieder wachsen
bis die alten Schalen platzen
und wo wir uns selbst begegnen,
fallen wir mitten ins Leben
Wir gehen auf anderen Wegen

Mein Herz schlägt schneller als deins,
sie schlagen nicht mehr wie eins
Wir leuchten heller allein,
vielleicht muss es so sein
Ich geb' dich frei
Ich werd' dich lieben
Bist ein Teil von mir geblieben

Geb' dich frei
Ich werd' dich lieben
Frei - ich werd' dich lieben

dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam

Oh, mein Herz schlägt schneller als deins,
sie schlagen nicht mehr wie eins
Wir leuchten heller allein,
vielleicht muss es so sein

vielleicht muss es so sein
vielleicht muss es so sein
so sein so sein so sein

dam dam dam dam dam dam dam dam