42

ا ی واه گل من

از کتاب: راگ هزره ، فصل استاد امیر محمد ، بخش ،
استاد امیر محمد

ماه من در نظر کم می نمایی
ندانم با کی داری آشنایی
اگر میداشتی مهر و محبت
نمیکردی ز من هرگز جدایی

ا ی واه گل من، زیبا گل من
تو خوش باشی چی غم دارد دل من
ا ی واه گل من، زیبا گل من
تو خوش باشی چی غم دارد دل من

یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

ا ی واه گل من، زیبا گل من
تو خوش باشی چی غم دارد دل من
ا ی واه گل من، زیبا گل من
تو خوش باشی چی غم دارد دل من

شده دیری که مدهوش تو گشتم
غلام حلقه بر گوش تو گشتم
نمی آیی به خوابم چی سو ماندی
مگر ای گل فراموش تو گشتم

ای نازنینم به پیشت کمتر از خاک زمینم
ای نازنینم به پیشت کمتر از خاک زمینم