42

آهنگهای ماندگار

از کتاب: راگ هزره ، فصل آریانا سعید ، بخش ،
آریانا سعید

دلبر جان ام ،
دل آدم،
شنیدم از ایجا سفر می کنی،
یاد روزگار شرین