42

آی مردم آخر ای مردم

از کتاب: راگ هزره ، فصل داود سرخوش ، بخش ،
داود سرخوش

آی مردم آخر ای مردم
یار آهنگ سفر دارد
رفتن تنها خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد

میرود او از کنار من
میگدازد نوبهار من
میبرد با خود همه صبر و قرار من

آی مردم آخر ای مردم
یار آهنگ سفر دارد
رفتن تنها خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد

میرود او از کنار من
میگدازد نوبهار من
میبرد با خود همه صبر و قرار من

آی مردم آخر ای مردم
یار آهنگ سفر دارد
رفتن تنها خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد