42

آی نباشم که صدایت کنم

از کتاب: راگ هزره ، فصل نگینه امانقلوا ، بخش ،
نگینه امانقلوا

آی نباشم که صدایت کنم
غرق صفا غرق صفایت کنم
رحم دلم ورنه که می کشتم ات
یک نگه ای عمرو ربایت کنم