42

ا ي غريب آشنا

از کتاب: راگ هزره ، فصل رویا دوست ، بخش ،
رویا دوست

اي غريب آشنا تو شروع قصه های
بهترین زیبایی در آفرینش خدایی