42

آهسته برو، ماه من آهسته برو

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ولی ، بخش ،
احمد ولی

فرزند عزیز من که داماد شدی
آهسته برو سرو روان آهسته برو
صد شکر خدا جوان شدی شاد شدی
آهسته برو، ماه من آهسته برو
با تازه عروس همچو شمشاد قدت
آهسته برو، ماه من آهسته برو
ای سرو پدر قلیل شمشاد شدی
آهسته برو، ماه من آهسته برو
آهسته برو، ماه تابان آهسته برو
آهسته برو، سرو روان آهسته برو

نی سیم و زر و نه بوستان میخواهم
آهسته برو، ماه من آهسته برو
نی حور و نمای آسمان میخواهم
آهسته برو، ماه من آهسته برو
فرزند من از خدا برایت کردم
آهسته برو، سرو روان آهسته برو
قلب پاک و نام جاودان میخواهم
آهسته برو، ماه من آهسته برو
آهسته برو، سرو روان آهسته برو


من عشق و به ذات آن الهی دارم
آهسته برو، ماه من آهسته برو
از قلب خود از خود صفایی دارم
آهسته برو، ماه من آهسته برو
در راهی وفا و مهر و اوراتی وطن
آهسته برو، ماه من آهسته برو
دور رفتن هر لحظه فدایی دارم
آهسته برو، ماه من آهسته برو
آهسته برو، سرو روان آهسته برو
آهسته برو ماه تابان آهسته برو