42

ابر سيه کشيده موی تو بر ورق بلور روی تو

از کتاب: راگ هزره ، فصل میرمن پروین ، بخش ،
میرمن پروین

ابر سيه کشيده موی تو بر ورق بلور روی تو
برای مرغ دل نهاده دام موی تو و روی تو
روی تو و موی تو
روی تو و موی تو
غبار مو فتاده رو ماه ات
مپوشان چهره از آشفتهء چند
بت من عاشق آزاری گناه است
ابر سيه کشيده موی تو بر ورق بلور روی تو
پرندهء ترانه های شام راه نيابد چرا
بر حرم کوی تو
بر حرم کوی تو