شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- چنان باشد بر او عاشق جمالا قصاید دیوان عنصری بلخی آشپزی
- دل مرا عجب آید همی ز کار هوا قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- هر سوالی کز آن لب سیراب قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- سده جشن ملوک نامدار است قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- بت که بتگر کندش دلبر نیست قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- تا همی جولان زلفش گرد لالستان بود قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ماه رخسارش همی در غالیه پنهان شود قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چنان بماند شمشیر خسروان آثار قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- به از عید نشناسم از روزگار قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ز عشق خویش مگر زلف یار بر رخسار قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- منقش عالمی فردوس کردار قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چهار پایی کش پیکر از هنر هموار قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- بهار زینت باغی نه باغ بلکه بهار قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- از دیدن و بسودن رخسار و زلف یار قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- ار نه مشکست از چه معنی شد سر زلفین یار قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- آیا شنیده هنرهای خسروان به خبر قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- نوروز فراز آمد و عیدش به اثر بر قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- دو چیز است رخساره و زلف دلبر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- چگونه برخورم از وصل آن بت دلبر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136