نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

ماتمسرا


مضمون مجموعه دسته بندی
- ماتمسرا ماتمسرا شعر
- به شاعر جوان وطن رشاد ولی ماتمسرا شعر
- دود پیچان ماتمسرا شعر
- سوختم ماتمسرا شعر
- مادر گلگون کفنان ماتمسرا شعر
- وصیت یکی از آوارگان ماتمسرا شعر
- آفتاب ماتمسرا شعر
- بهار خون ماتمسرا شعر
- روز امتحان ماتمسرا شعر
- از مجسمه آزادی ماتمسرا شعر
- سالگرد مهاجرت وطن (جواب) ماتمسرا شعر
- سالگرد مهاجرت وطن ماتمسرا شعر
- گلدانی از استالف ماتمسرا شعر
- عیدی به هموطنان ماتمسرا شعر
- به پیشگاه وطن ماتمسرا شعر
- گژدم غربت ماتمسرا شعر
- گریه بر قندهار و خرقه مبارک ماتمسرا شعر
- کبوتر مجروح ماتمسرا شعر
- پیام به ضیاء الحق ماتمسرا شعر
- پیام به ملت ایران ماتمسرا شعر
Total articles: 30