نویسنده و شاعر
Writer and Poet
(PDF) (HTML)
129
صالحه واهب واصل
Saleha Waheb

مروارید گمشده


مضمون مجموعه دسته بندی
- ای اشک مروارید گمشده شعر
- ای مه ز غم تو چون تپد دل مروارید گمشده شعر
- ای نهان از دیده در تن روح سبحانی مرا مروارید گمشده شعر
- إبتداءِ و انتها مروارید گمشده شعر
- باران مروارید گمشده شعر
- بارش تصویر مروارید گمشده شعر
- بجا نشسته مروارید گمشده شعر
- بخود گداخته مروارید گمشده شعر
- بر باد رفته مروارید گمشده شعر
- برفت مروارید گمشده شعر
- برقصم مروارید گمشده شعر
- بلای چشم مروارید گمشده شعر
- بمیرم مروارید گمشده شعر
- بندۀ حسن مروارید گمشده شعر
- بنشسته روبرویت مروارید گمشده شعر
- به کی گویم؟ مروارید گمشده شعر
- بی تو مروارید گمشده شعر
- بیا مروارید گمشده شعر
- بیخودی مروارید گمشده شعر
- بیدل مروارید گمشده شعر
Total articles: 84