مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- از تنگنای محبس تاریکی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از تو بهتر ندارم ولی حجازی راگ هزره موسیقی
- از تو خبر نیست نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- از جهـــــان بی رخ او صـرف نظـــر می کنم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از چشم تو چون اشک سفر کردم و رفتم ساربان راگ هزره موسیقی
- از حوادث خاطر آزاد ما غمگین نشد ناشناس راگ هزره موسیقی
- از دست دل نادان من شوره افسانه هنگامه راگ هزره موسیقی
- از دستت فغــان فغـــــان دارم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از دل من رفته ای بیرون به خدا اسد بدیع راگ هزره موسیقی
- از دل من رفته یی بیرون به خدا ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- از دوری تو نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- از دوری تو دل به فغان است نذیر خارا راگ هزره موسیقی
- از زیر چادرت رهی جهانی راگ هزره موسیقی
- از سفر خوش آمدی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه ولی فتح علی راگ هزره موسیقی
- از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه استاد شیدا راگ هزره موسیقی
- از ضعف به هر جا که رسیدیم وطن شد ناشناس راگ هزره موسیقی
- از غمت ای نـــــازنین عــزم سفر میکنـم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از غمت دارم فغان ای دلربای تند خو ناشناس راگ هزره موسیقی
- از گردش چشم سیاه ات احمد ولی راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540