42

از تو بهتر ندارم

از کتاب: راگ هزره ، فصل ولی حجازی ، بخش ،
ولی حجازی

از تو بهتر ندارم
عشق دیگر ندارم
ماه شب های تارم
ندارم ندارم ندارم ندارم ندارم

میل ساحل ندارم
جز تو همدل ندارم
فکر باطل ندارم
ندارم ندارم ندارم ندارم ندارم

من بمیرم بحر تو
که نبینم قهر تو
شده ام همراه تو
مست روی ماه تو
نازنینم در دل من عشق تو خو ندارد
گر نباشی دل تنهایم بی تو بهار ندارد
ای یگانه در زمانه برآن که از تو بهتر
این دل من آرزویی ندارد جز تو دیگر

از تو بهتر ندارم
عشق دیگر ندارم
ماه شب های تارم
ندارم ندارم ندارم ندارم ندارم

میل ساحل ندارم
جز تو همدل ندارم
فکر باطل ندارم
ندارم ندارم ندارم ندارم ندارم