42

از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه

از کتاب: راگ هزره ، فصل ولی فتح علی ، بخش ،
ولی فتح علی

از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه
در حلقه گیسویت زولانه شوم یا نه

زلف تو پریشان است من نیز پریشانم
با زلف پریشانت من شانه شوم یا نه

عشقم به جنون مایل عقلم به هنر نازد
در کشمکش هردو دیوانه شوم یا نه