42

از جهـــــان بی رخ او صـرف نظـــر می کنم

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

از جهـــــان بی رخ او صـرف نظـــر می کنم
بلبل و گــل را همگـــی خـــاک بسر مــی کنم

خـــوش نیم دوری او کـــرده مــرا خون جگـر
زان همـــی ناله به هـــر کـــوه و کمر می کنم

رنج مــــن غصهء مـن هیچ مگــــــر عــــاقبت
نـــاله سان بـــر دل سنگ تـــــو اثــر می کنـم

گل به تو لاله به تو سرو بــــه تو نــــــــاز ادا
بهــر تو من وصف چمن این همــه سرمی کنم