42

از دوری تو دل به فغان است

از کتاب: راگ هزره ، فصل نذیر خارا ، بخش ،
نذیر خارا

از دوری تو دل به فغان است
شیرین يارکم نا مهربان است
هنوز قد بلندش را نديدم
در بين دختران ماهی جوان است
هنوز قد بلندش را نديدم
در بين دختران ماهی جوان است

سفيدی گردنت مانند شيشه
غمکايت از دلم بيرون نمیشه
اگر مرا به خود نوکر بگيری
کردگی خدمتم برباد نمیشه

از دوری تو دل به فغان است
شیرین يارکم نا مهربان است
هنوز قد بلندش را نديدم
در بين دختران ماهی جوان است

سفيدی گردنت مثل سرائی
کباب مه کشيدی مثل ماهی
کدام ظالم مرا از تو جدا کرد
الای در بگيره در کرای

از دوری تو دل به فغان است
شیرین يارکم نا مهربان است
هنوز قد بلندش را نديدم
در بين دختران ماهی جوان است

بیا ای مرهم راز دلی من
بیا ای رشتهی ساز دلی من
اگر داری نداری مهروحلفت
تو گل باشی سزاواری دلی من

از دوری تو دل به فغان است
شیرین يارکم نا مهربان است
هنوز قد بلندش را نديدم
در بين دختران ماهی جوان است

از دوری تو دل به فغان است
شیرین يارکم نا مهربان است
هنوز قد بلندش را نديدم
در بين دختران ماهی جوان است